Vi har deltaget i et projekt forløb primært i forhold til et fokus på vuggestuepædagogikken. Det er udvidet til nu at omhandle hele børnehuset - både vuggestue og børnehave. Vi har fokus på didaktik - som er vores pædagogiskepraksis - planlægning - udførelsen og dokumentation samt evaluering. Projektet er afsluttet - men vi arbejder videre med at udvikle tilgangen til vores pædagogiske praksis. Pt. deltager alle leder i Viborg kommunes dagtilbud i Barnet i centrum lederspor - som også har fokus på udvikling af pædagogisk praksis gennem ledelse. Her har vi valgt at fokusere på pædagogiskpraksis og børnenes læring i hverdagsrutinerne - og de rammer vi har omkring os hverdag - hvor af udelivet også er en stor del. Dette fokus bliver også grundlaget for vores kommende udarbejdese af børnehusets ny styrkede læreplan

Et eksempel på hvordan vi har arbejdet med didaktikken og vuggestue pædagogikken i hverdagspraksis:

VI har i vores didaktiske fokus valgt at have fokus på vores forskellige hverdagsrutiner som værdifuldt læringsrum. Det er situationer som vi er i samspil med børnene omkring hverdag - f.eks. garderoben, spisning, på badeværelset, putningen osv. Vores første valgte fokus er på garderobesituationen - hvor vi gerne vil skabe et læringrum - hvor børnene er mere deltagende, motiverede for opgave omkring det selv at forsøge sig og lære med den voksnes opmuntrende guidning på sidelinjen.

Vi er i gang med projektet og har gennem forældresamarbejdet også nogle fokus punkter for at skabe et godt læringsmiljø som fremmer barnets muligheder for mestring - vi har sendt et forældrebrev hjem til forældrene, taget billeder af den "perfekte" garderobe set fra et børneperspektiv - som viser hvor tingene skal hænge for at barnet selv kan være aktivdeltagende og finde sit tøj.

Der er lavet en kuffert med forskelligt tøj - som børnene på skift har med hjemme - og forsøge sig med. VI ved fra andre projekter at en kuffert skaber - en motiverende og værdifuld kobling mellem børnehus og hjem for børnene. De glæder sig til at få kufferten med hjem og komme med den igen og fortælle og vise hvad de øver sig på.

i forhold til vores egen rolle - tager vi videofilm og analysere situationen og samspillet mellem den voksne. Vi bruger os selv som rollemodel og piktogrammer til at visualisere - hvad det er for tøj børnene skal finde i garderoben og taage på.

Vi har også lavet en "klæd ud kasse" i begge vuggestuegrupper - hvor der er overtøj i og dyretøj - så de får udfordringen med tøjet i legende situationer - hvor der er ro omkring dem og der er ikke noget de skal nå ud til. Det syntes børnene er rigtig sjovt og de øver sig meget i leg - med tøjet.

Alt afgørende for det børnemiljø vi skaber - er den voksnes evne til at indgå i et anerkendende samspil - hvor barnet/børnene bliver mødt på den de er - i de læringssituationer der kontinuerligt opstår i hverdagen - om det er spisning, garderobe, sang og musik, på badeværelset osv. Så det er en stor del af væres læringsrum - som personale, at vi video optager vores hverdagspraksis og analysere den ud fra marte meo metoden - som har 7 principper for understøttende samspil og kommunikation. Så vi hele tiden har fokus på de "små" men betydningsfulde nuancer - mimik, toneleje, sproget, vore opmærksomhed osv.