Selve projektet er afsluttet i VIDA - men vi arbejder videre med at skabe deltager baner for forældredeltagelse - i børnehusets hverdag. det gør vi gennem workshops - hvor børn og forældre sammen med personalet "leger" sig til læring omkring pædagogikken og de indsatsområder vi arbejder med. Vi inddrager aktivt forældrerådet - f.eks. har de været en stor bærende del af temaet fra jord til bord - hvor en forældredag med børn dannede rammen for at vi fik bygget plantekasser, kompost og fik legepladsen gjort indbydende og forårsklar. et af vores tidligere fokusområder i forhold til pædagogikken var fokus på hvordan vi skaber deltagerbaner for forældre - hvor vi i et samarbejde understøtter børnenes handlekompetencer i forhold til konfliktløsningsstrategier og følelsesmæssig regulering

Et eksempel på hvordan vi har arbejdet og arbejder med forældre deltagelse i forhold til pædagogikken - er skitseret neden for. Ud over handlekompetencer i forhold til konfliktløsningen har vi løbende haft fokus på - børneyoga og massage i forhold til ned regulering, et sprogligt fokus - omkring dialogisk læsning og rygsække med konkrete redskaber til dette, som forældre kan låne med hjem, vi har en kuffert med fokus på matematisk opmærksomhed som er et konkret redskab til samarbejde med forældre i stor børns gruppen osv.

 

Eksempel på hvordan vi deler og formidler viden fra den pædagogiske praksis med fokus på at skabe forældredeltagelse.

Kære forældre

I forhold til forældresamarbejdet i VIDA projektet – har vi fokus på vores pædagogiske praksis - i forhold til at øge børnenes handlekompetencer omkring børnenes/barnets følelsesmæssige udvikling og deres handlekompetencer - i forhold til at indgå konstruktivt i konfliktløsninger (som også er en del af vores pædagogiske læreplan under barnets alsidige personlighedsudvikling og barnets sociale udvikling).

Vores målformulering – er følgende:

At børnene udvikler idelle handlekompetencer - i forhold til at håndtere/indgå i konflikter og regulere sig følelsesmæssigt i forhold til de andre børn/situationen.

  1. Delmål: at børnene får viden om og lære færdigheder i at håndtere deres egen deltagelse i konflikter på en konstruktiv måde.

  2. Delmål: At børnene får viden om og lære færdigheder i at sætte ord på egne og andres følelser.

 

I VIDA er der fokus på at understøtte alle børns læring med et særligt fokus på børn i udsatte positioner.

Så de aktiviteter og pædagogiske fokusområder vi har udvalgt – har fokus på at skabe læring, udvikling og trivsel i børnefællesskaberne på kryds og tværs i Børnehuset.

Vi starter ud med børnehaven og senere kobler vi også vuggestuen på. VIDA har et særligt fokus på - at skabe deltager baner for de mest betydningsfulde personer i jeres børn/barns liv – nemlig jer som forældre. Og derfor har i også en særlig vigtig og altafgørende rolle i forhold til at vores tiltag/eksperimenter lykkes.

Vi har fokus på:

Forældresamarbejde som er det vigtigste i eksperiment – og her har vi valgt at lave en ”følelseskuffert” i hver gruppe i børnehaven – i denne kuffert er der forskellige aktiviteter/ideer til dialog mv. med jeres barn.

Alle aktiviteterne har fokus på at understøtte jeres barn/børns følelsesmæssige udvikling – i får kufferten med hjem løbende – da gruppen har én kuffert – skiftes børnene til at have den med hjem – enten fra mandag til torsdag eller torsdag til mandag. Jeres kontakt pædagog laver en liste over hvornår jeres barn får kufferten med hjem og hænger op på info tavlen og sender ud via børnenettet.

  • Der er et vendespil med alle børnene i deres gruppe – hvor de er glade –og med deres navne. Så i hjemme kan få de gode snakke om oplevelser med kammeraterne i børnehaven. Herved får i som forældre også et øget kendskab til børnene i gruppen og hvad deres navne og ressourcer er – det understøtter på sigt legerelationer og udvikling af empati hos jeres barn.

  • Der vil også være et spejl – hvor i kan snakke om forskellige følelser og hvordan mon de ser ud i ansigtet – når de er vrede, glade, overrasket mv. og hvordan det følelses i kroppen – hvilket understøtter barnet udvikling - i forhold til at mærke og kende sig selv og derigennem også blive bedre til at aflæse andre børns ansigtsudtryk.

  • Der vil også være et ark – hvor barnet motiveres til at tegne de ting barnet elsker og/eller har positive følelser for – og vigtig at i gøre det i samspillet med jeres barn– uden at tager over, da det er barnets oplevelser, følelser mv. der er i centrum. Dette øger barnets bevidsthed omkring - hvad barnet godt kan lide og hvad der er rart, sjovt osv. Det kan også være en genstand eller lign. som barnet har positive følelser – som barnet ligger i kufferten og fortæller om.

 

Vi ligger også nogle sange i omkring følelser – som i også kan forsøge jer med – måske kan barnet synge dem for jer J

I kufferten ligger en kinabog – hvor i som forældre skriver lidt til personalet, som kan støtte barnet i at fortælle om - hvad i har snakket om derhjemme. Barnet fortæller om oplevelserne fra kufferterne til sine kammerater i gruppen og vi optager fortællingen på video – så børnene kan se sin egen fortælling bagefter og senere i projektet. Det understøtter barnets selvopfattelse positivt og barnets følelsesmæssige udvikling.

Det er vigtigt at i har dialogen med barnet omkring aktiviteterne og at det er barnets egen fortælling der får plads. De 2 aktiviteter som er vigtigst i ”leger” sammen med barnet hjemme - er vendespillet med dialogen og de positive ressourcer hos kammeraterne. Og det ark papir – hvor barnet tegner det barnet har positive følelser for (det er også her det er vigtigt, at i skriver barnets fortælling i kinabogen – så de voksne kan guide/understøtte barnets fortælling – hvis barnet får brug for det)

Ud over forældresamarbejdet omkring ”følelseskufferten” – vil vi også i formiddagsaktiviteterne have fokus på følelser og børnenes egne fortællinger og udtryk – vi laver en ”følelseskasse” til hver gruppe med forskellige redskaber - som bruges på gruppedage og som små ”dryp” i hverdagen. Der er cd med sange, vendespil med børnene gruppen, spejle, rollespil og meget andet. Hvis i har lyst må i rigtig gerne kigge i kassen sammen med jeres barn.

Vi har også et øget fokus på vores egen pædagogiske rolle direkte i konflikterne – med fokus på at øge børnenes handlekompetencer og gøre dem mere aktive - i forhold til at finde de positive løsninger eller kompromis - alt efter situationen. Vi vil have endnu mere fokus på, at skabe rum for dialog mellem børnene i konfliktsituationerne - som er værdifulde læringsrum for barnet/børnene at lære at agere konstruktivt i.

Det vil vi gøre ved at have mere fokus på - at benævne børnenes handlinger og følelser og vente… (marte meo principper) dvs. at vi vil give børnene mere tid til selv - at komme med gode forslag til løsninger – frem for, at det er de voksne der kommer med forslag. Men i stedet guide børnene til, at reflektere og bruge nogle af de redskaber – som vi bruger/lære på gruppedagene og bruge den læring som børnene får i arbejdet med ”følelseskufferten” – i dialogen sammen med jer derhjemme.

Tusind tak for samarbejdet og høre i børnene snakke om aktiviteterne derhjemme – så vil vi super gerne høre – hvad de tager med sig - og hvordan i oplever den læring jeres barn/børn får i løbet af VIDA projektet. Ideer er også meget velkommende – så skriv til os på børnenettet eller kom og fortæl i hverdagen. Vi afholder på et tidspunkt i efteråret en fernisering – hvor børnene kan vise jer rundt - og fortælle om de aktiviteter og den læring der er i processen.

Bilag
Forældresamarbejdet omkring "følelseskufferten"
forældresamarbejdet omkring "amygdalaperspektivet" i forhold til at understøtte børnenes følelsesmæssig regulering