I Børnehuset arbejder vi med TOPI - som er et fokus område i Viborg Kommune for børn og unge 0-18 år

læs mere på:

http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats/Om-TOPI

 

Opsporingsmodellen som er udviklet i forskningsprojektet består af en række redskaber, indsatser og systematikker som skal være med til at sikre tidlig opsporing af børn i en social udsat position.Opsporingsmodellen er `viden der virker´. Den består af afprøvede og dokumenterede redskaber og indsatser som - anvendt systematisk – medvirker til at opspore børn i mistrivsel/børn i en socialt udsat position tidligere.

Der skabes dermed et grundlag for at sætte tidligere ind med en kvalificeret indsats og dermed for inklusion.

Modellen bygger på 3 grundværdier:

 • Barnets adfærd skal ses i den sociale kontekst barnet indgår i.

  Der tages derfor udgangspunkt i en systemteoretisk og anerkende tænkning dvs:  - Udgangspunkt i barnets ressourcer og udviklingsmuligheder frem for fokus alene på barnets problemer.  - Intet barn er et problem i sig selv. Børn kan ikke være et problem, men kan være i vanskeligheder – og når børn er i vanskeligheder har de voksne ansvaret.  - Der er derfor et særligt fokus på Kontekstens betydning for barnets udvikling, trivsel og læring   
 • Forældre er en ressource og skal være aktive samarbejdspartnere med de professionelle

 

 • Styrkelse af det professionelle tværfaglige samarbejde  - Samarbejdet på tværs af fag og faggrupper skal vægtes højt, og der skal være fokus på at udnytte faglige ressourcer.

Modellen omfatter følgende indsatser og redskaber:

 • Fortløbende, ekstern faglig sparring til de professionelle i skoler, dagtilbud og sundhedspleje – skal medvirke til faglig opkvalificering af det pædagogiske personale
 • Småbørnsteams – skal sikre synlighed af de helt små børn og formidling af viden til relevante professionelle om helt små børn
 • Trivselsskema – skal sikre regelmæssig og systematisk vurdering af barnets trivsel og udvikling
 • Overgangsskema – skal sikre, at relevant viden om et barn fra én institution/professionel viderebringes til den næste
 • Tovholder – skal sikre fuld information, især til forældre, om beslutninger omkring et barn og dets familie, og at beslutninger føres ud i livet
 • Dialogmodel – skal sikre effektive, målrettede møder
 • Underretninger – skal sikre kvalificerede underretninger og hurtig opfølgning, herunder sikre en styrkelse af samarbejdet mellem fagområder (jf. Barnets Reform)