Børnehuset i Kølvrå årsplan 2019

       Årsplan 2019.

          

Vi har fortsat fokus it og digitalisering - som også er et kommunalt bestemt indsatsområde. Fokus er der, hvor børnene gennem en legende tilgang kan afprøve og eksperimentere med forskellige apps - med videoer af sig selv og børnegruppen - tegninger, billeder, lyd osv. - så det er kun fantasien der sætter grænserne. Vi har indkøbt forskellige robotter børnene kan programmere, pro go kamera og meget andet. Vi har samarbejde med dagtilbuds it sparringspartner.

Vi har igen fokus på ”musik og sprog” – da vi kan se det skaber et læringsrum, hvor alle børn bidrager til fællesskabet og finder glæde og begejstring . Vi inddrager bl.a. ”Hit med musikken/sproget” og amygdala perspektivet som er med til at understøtte alle børns læring sprogligt og alsidige personlighedsudvikling.

 

Vi har valgt at skabe et læringsrum – gennem børnemassage og yoga. Undersøgelser viser at dette er med til at understøtte Alle børns trivsel og læring – og med et særligt fokus på de børn, som af den ene eller anden årsag befinder sig i en udsat position i kortere eller længere tid.

 

I vores nuværende pædagogiske læreplan har vi også beskrevet, hvordan vi arbejder med den sproglige udvikling i hverdagen og tænker sprogstimulerende aktiviteter ind. Eks. er at vi sætter ord på alle ting, situationer, handlinger, og i konfliktløsning mellem børnene. Vi leger bevidst med ”Hit med lyden”, sprogposer, sprogkasser, billeder, bruger legepladsen osv.

Vi bruger og øver marte meo principperne i forhold til at kvalificere den pædagogiske praksis - med fokus på udviklingsstøttende kommunikation. Det er en proces og personalet øver og analysere det udviklingsstøttende samspil ud fra videooptagelser f.eks. på vores personalemøder.

 

Der er lavet undersøgelser der viser at daginstitutioner kan opkvalificere deres pædagogiske praksis - ved at have fokus på matematisk opmærksomhed – ikke som undervisning, men som leg og læring. Det har vi også valgt - som et fokus i 2019. Ved at tænke det ind som en naturlig del af den pædagogiske praksis og den måde vi er i samspillet med børnene på. F.eks. i forhold til før matematiske begreber øger vi fokus på – størrelser, former, begreber foran, ved siden af osv. Vi tænker den matematiske opmærksomhed ind i aktiviteterne og den pædagogiske praksis – sang og musik, på badeværelset, middagsmaden osv. Til Lopperne - har vi i samarbejde med Karup Skole lavet 2 børne/forældrekuffert – med spil der stimulere den matematiske opmærksomhed i samspillet mellem forældre og barn – hvert barn låner kufferten med hjem 1 uge af gangen.

 

 

Januar                           Alle grupper laver ugeplan med hver deres temaer – og læringsrum som er

                                       valgt ud fra børnegruppen, alder osv.

                                    

Vi arbejder ud fra ugeplanerne som sendes ud hver måned fra børnehave

Og vuggestue.

                                       

Februar                          Se ugeplanen på børnenettet i nyhedsbrevene for de enkelte grupper.

Vinterferie uge 7

                                   

I forårs månederne er vi mere på legepladsen, hvor de voksne sætter forskellige aktiviteter i gang – boldspil, sanglege, bål i bålhytten, rollelege mm. Vi bruger lokalområdet til ture ud af huset, tager i skoven, på legepladsen ved Torvet.  I Vuggestuen går vi som oftest på legepladsen om formiddagen, hvor vi gynger, rutcher, cykler mv. eller vi går på opdagelse i lokalområdet.

 

Marts                            Se ugeplanen på børnenettet for grupperne

Fastelavnsfest for hele huset mandag den 4. marts  – hvor vi er klædt

                                     ud og slår katten af tønden om formiddagen. (kun for børnene J)

Påske aktiviteter – hvor vi klipper, klister mv. og har fokus på

traditionen.

                                      Førskolesamarbejde med sfo og skole i en ny form

                                      

April                              Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

Påske aktiviteter – hvor vi klipper, klister mv. og har fokus på

traditionen.

                                       Førskolesamarbejde med sfo og skole i en nye form

 

Maj                                Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

Vi sender invitationer til bedsteforældredag

Søndag den 5. maj fra ”jord til bord” forældrerådet arrangere for alle børn

Og forældre i Børnehuset i Kølvrå

Førskole - overleveringssamtaler på skolen i maj

                                    

Torsdag den 30. maj kr. himmelfartsdag - lukket

Fællespasning dagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvis børnetallet viser der er basis for dette.

 

 

Vi er ofte ude på legepladsen i det dejlige sommer vejr, hvor de voksne sætter forskellige aktiviteter i gang, som børnene kan vælge at deltage i – boldspil, gemmeleg, regellege eller hvad børnene har lyst til. Vi bruger lokalområdet til ture ud af huset – vi tager i skoven.  I Vuggestuen går vi som oftest på legepladsen om formiddagen, hvor vi gynger, rutsjer, cykler mv. eller går på opdagelse i lokalområdet.

 

 

Juni                              Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

Lukkedag grundlovsdag den 5. juni (i år er det en onsdag)

                                     Bedsteforældredag fredag 14. juni

                                      Afslutning for førskolegruppen i Børnehuset

                                     Pædagogisktilsyn

 

Juli                                Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

Sommerferie 29-30-31 – hvis børnetallet viser der er basis for fællespasning i Kølvrå/Karup/Frederiks/Skelhøje.

 

August                           Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

                                     Vi tager i Haunstrup zoo (hvis forældrerådet kan finde sponsor/indsamle til turen) og har fokus på læring omkring dyrene.

                                     Både i forberedelsen af turen – på turen og i dialogen med børnene, når vi har været på turen.

                                     Torvedag fredag den 23. august– i samarbejde med sundhed og liv – SOL. På torvet i Kølvrå

 

I efterårsmånederne er vi ude på legepladsen fra middag til frugt tid, hvor de voksne sætter forskellige aktiviteter i gang som børnene kan vælge at deltage i rollelege, boldspil, sanglege eller hvad børnene har lyst til mv.

Vi går ind og spiser frugt (eller bliver ude) og derefter leger børnene i de forskellige legerum, og spiller spil, bygger, leger i dukkekrogen, danser til musik mv.                        

I Vuggestuen går vi som oftest på legepladsen om formiddagen, hvor vi gynger, rutcher, cykler mv.

eller går på opdagelse i lokalområdet.

 

 

September                      Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

 

                                                       

                                    

Oktober                         Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

                                        Forældreråds arrangement

 

 

November                      Se ugeplanen på børnenettet og for grupperne

Forældresamtaler for de ældste børn i børnehaven - Lopperne

                                      Lave julegaver (hele huset).

Juleklip/fællesspisning m. forældre og børn (hele huset) torsdag den 28. november

                  

December                       Kirke på flyvestationen og hygge på soldaterhjemmet m. dagplejen.

                                        Julehygge for forældre og børn – med æbleskiver

                                     Den 24. december er en lukkedag (i år er det en tirsdag)

                                     (Fællespasning mellem jul og nytår – hvis børnetallet viser der er basis for

                                     dette)

 

Se vores pædagogiske læreplan for 2017 til 2018 på vores hjemmeside – søg på børnehuset i Kølvrå så kommer den frem. (I løbet af 2019 stater vi ud på processen omkring ”ny læreplan” - som skal være færdig i 2020).

 

                                                 CAM00218          

 

     ”Krop og bevægelse” på bakken                                       fokus på følelsesmæssigregulering –

                                                                                           ”amygdala” fra hjernesmart pædagogik

 

 

                                                          74CE9260-3C39-472B-992E-D33E1AF4032E.jpg74CE9260-3C39-472B-992E-D33E1AF4032E.jpg                                                                                 

                                

       Børnene er med i køkkenet og hjælper

 

 

 

Forældre samarbejde ”Massage Kufferten”